Proč vznikají ghetta – lekce urbanistické sociologie pro islamofily a Jana Jandourka

Titulek může se zdáti triviálním, ale dospěla jsem k názoru, že evropští multikulturalisté potřebují tuto problematiku osvětlit. A snad se zajímavá fakta a argumenty dozví i ti, kteří tak nějak podvědomě důvod vzniku muslimských ghett tuší. Takže: dá se očekávat integrace muslimů do evropské společnosti?

Článek bych mohla ukončit rovnou tady odkazem na pár všeříkajících videí a fotek z britských či švédských ghett, nebo na video muslimské demonstrace za zavedení práva šaria v Dánsku, ale neudělám to, jelikož faktické a zřejmé důkazy beznadějně naivním proinvazním fanatikům nestačí. Potřebují to asi vysvětlit i teoreticky. Zkusme to pomocí urbanistické sociologie.

Šaria ovládne svět. Muslimská demonstrace v Dánsku.
Šaria ovládne svět. Muslimská demonstrace v Dánsku.

Tento obor je zajímavý svou komplexností (jde o průnik disciplín jako urbanismus, sociologie, psychologie, ekonomie aj.) a zabývá se studiem struktury, procesů a změn ve společnosti v urbanizovaných oblastech (městech). Jeho poznatky jsou užitečné při plánování a designu měst i při tvorbě legislativy. Ale dost nudných definic a vzhůru do reality!

Ghetta nejsou „vynálezem“ Američanů, Elvise Presleyho ani Hitlera. Poprvé byl název ghetto použit v 16. století v Benátkách pro čtvrť vyhrazenou Židům, avšak židovské čtvrti existovaly i dávno předtím. Dnes se na Západě výraz ghetto používá v trošku jiném významu: je to část města, kde se koncentrují příslušníci určité minority. Jedince v této subkultuře spojují určité znaky: náboženství, kulturní pozadí, jazyková či národní příslušnost, sociální vrstva, ekonomické podmínky. Oficiálně/legálně je k životu v ghettu ale nikdo nenutí.

Existují severoamerická africká i asijská ghetta, brazilské favely, marocká mellah, asijské čtvrti v Londýně či Paříži či ulice Cejl v Brně a nespočet dalších typů ghett. Škála podob i míry kriminality je pestrá. Jejich vznik je ale nutné vidět v lokálním sociálně-kulturním kontextu, a tak se zaměřím na onu zmíněnou problematiku muslimských ghett v Evropě, kde je nebezpečno i pro policisty.

Co NENÍ příčinou vzniku evropských muslimských ghett:

  • Legální nařízení/nucená segregace (na rozdíl od historických židovských ghett)
  • Ekonomické podmínky Obzvlášť ve Švédsku je o ně dobře postaráno – ostatně proto se tam hrnou.
  • Jazyková bariéra Generace, které se v dané zemi již narodily nebo prožily větší část dětství, ovládájí místní jazyk perfektně, a nově příchozím jsou nabízené jazykové kurzy zdarma.
  • Jiné znevýhodňování ze strany majoritní společnosti  Zvláště ve Skandinávii je odsuzování či dokonce diskriminace na základě rasy/vyznání/vzhledu opravdové společenské faux-pas.

Zbývají dva poslední faktory: kulturní původ a nábožensko-ideologické pozadí.

Kulturní původ sám o sobě hraje při vytváření komunit významnou roli. Máme tendence sdružovat se s lidmi sobě podobnými a ke vzniku ghetta to vede ve chvíli, kdy počet lidí se stejnými rysy dosáhne tzv. kritické masy (angl. „critical mass“). Čím více lidí v mém okolí mluví mým rodným jazykem, má stejnou víru apod., tím menší mám motivaci přizpůsobovat se majoritní kultuře. Proč bych to dělal, když mám svůj vlastní svět, ve kterém vše znám? To není nic specifického pouze pro muslimy. V netotalitním systému je zabránění vzniku ghett nemožné. Co sehrává v případě evropských muslimů nejmarkantnější roli, je nábožensko-ideologické pozadí. Bez znalosti a pochopení islámských textů nelze diskutovat ani o urbanistické sociologii, ani o vzniku ghett, ani o legislativě regulující (či doufající v) muslimskou integraci.

Ale co vlastně myslíme touto „integrací“?

Integrace, tedy začlenění do majoritní společnosti, může probíhat dvěma odlišnými způsoby. Buďto formou asimilace, kdy se menšina zcela přizpůsobí většinové kultuře (přijme jazyk, zvyky, náboženství…), anebo formou pluralismu, kdy si minoritní kultura udrží svá specifika a obě kultury fungují paralelně. A tady jsme ve slepé uličce. Islám totiž nepovoluje ani jedno. Asimilace je v případě islámu vyloučená, protože žádný muslim od své víry odstoupit nesmí, sic ho jiný zabíti musí. (Takto si pedofil Mohamed nábožensky pojistil, aby ho jeho političtí stoupenci neopustili.)

Zbývá pluralismus. K němu je zapotřebí tolerance – bez ní žádné dvě kultury koexistovat nemohou. Zde by opět stačilo vložit odkaz na videa o soužití Židů, Křesťanů a muslimů např. z Egypta, ale islamofilům, kteří si tohle soužití chtějí vyzkoušet na vlastní kůži, je asi opět potřeba to vysvětlit teoreticky.

Podívejme se tedy na téma „tolerance a pluralismus“ v Koránu. Níže uvádím rysy, které jsou pro islám nejcharakterističtější a jsou přímou příčinou sociální izolace a vzniku ghett. Pro každý rys jsem vybrala jeden či více odpovídajících veršů z Koránu (a že bylo z čeho vybírat!).

  • Nemožnost sňatku s nemuslimem, pro muže platí výjimka a mohou si vzít Křesťanku nebo Židovku (děti budou ale muslimy). Tady je již jasné, že o asimilaci nemůže být řeč; výběr partnera se omezuje do muslimské komunity.

Nevstupujte ve sňatek s modloslužebnicemi,A pokud neuvěří; a věřící otrokyně je věru lepší než modloslužebnice, i když se vám tato více líbí. Neprovdávejte dcery své za modloslužebníky, pokud tito neuvěří; a věřící otrok je věru lepší než modloslužebník, i když se vám tento více líbí. Takoví lidé vás zvou do ohně pekelného, zatímco Bůh vás zve do ráje a k odpuštění, s dovolením Svým, a objasňuje znamení Svá lidem – snad si to připomenou! (2:221)

  • Upřednostňování přátelských vztahů s muslimy. Takže muslimští přátelé jsou lepší než káfirové, aha.

Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný. (3:28)  Další: 3:118; 60:13

  • Nerovnoprávnost mezi mužem a ženou. Jak by se mohli integrovat do evropské společnosti, když její celou polovinu považují za méněcennou a jejich víra je v rozporu se základními lidskými právy? Tento bod by si ale zasloužil samostatný článek.

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký. (4:34)

  • Nenávist, opovržení a nekonečný boj proti nevěřícím. Co dodat.

Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných! (9:123)

Bůh dozajista proklel nevěřící a připravil pro ně plamen šlehající. (33:64)

  • Absolutní absence vůle a zodpovědnost. Můžete udělat co chcete a vždy je to správně – je to vůle alláhova. Tento princip islámu je v rozporu s trestní odpovědností, kterou v Evropě známe.

Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí! (8:17)

Kombinace výše uvedených rysů vytváří subkulturu, která je natolik diametrálně odlišná od kultury majoritní, že jakékoli smysluplné soužití není možné, a důsledkem je vznik ghett, která jsou jakýmsi malým „státem ve státě“. Islámská víra totiž nejenže muslimy vede k uzavření své komunity vůči káfirům, ale ona je sama o sobě i společenským řádem s jasně stanovenými pravidly (šaria). Že evropské složky státní moci nedodržují šariu, je zřejmé, a proto si muslimové musí vytvořit svůj vlastní „svět“, kam evropské zákony nedosáhnou a policista nevkročí. (Všimněte si obratu „evropské složky státní moci nedodržují šariu“ a zvykejte si na něj…)

Shrnuto a podtrženo, omyl evropských islamovítačů v otázce integrace muslimů spočívá v neznalosti či ignoraci samotné podstaty islámu, která o žádnou integraci nestojí, ba ji přímo zakazuje, neb tolerance je slovo islámu cizí.

Čeští islamofilové mohou namítnout, že čeští muslimové ghetta nevytvářejí a od společnosti se výrazně neseparují. Tito nechť si znovu přečtou větu o „kritické mase“. V ČR jich prostě ještě není dost. Tak se snažme o to, aby to tak zůstalo.